>NAŠE CÍLE

Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

– podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho spokojenost a pohodu

– systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které mu umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení

– podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe

– rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání

– příspívat k elementarnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi.

– osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

– poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi

– v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání

– rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích

– vést dětí k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování.

– získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

– rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb

– vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry

– vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé)

– vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá.