>ŠKOLNÍ ŘÁD

Příloha č.4 – Školní řád
Č.j. ZŠ9/2018/MŠ752/018-1

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4
Mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 8

Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Věra Staňková
Zřizovatel MŠ: Městská část Praha 8, Zenklova 35, Praha 8
Zástupkyně ředitelky pro MŠ: Mgr. Daniela Švancarová
Pedagogové:
I. třída: Michaela Flanderková
Markéta Švandrlíková
II. třída: Hana Gabrielová
Martina Průšová
Mgr. Daniela Švancarová

Ostatní zaměstnanci:
Školnice: Jiřina Vojtová
Hospodářka: Ing. Ivana Martinovská
Kuchařky: Jana Kropáčková
Daniela Klausová
Topič: Jiřina Vojtová
Školní řád Mateřské školy pro školní rok 2018/2019

Provoz
Provoz mateřské školy je od 6:30 hod do 17:00 hod.
Příchod dětí do MŠ do 8:15 hodin. Po dohodě a písemném oznámení je možno příchody uzpůsobit potřebě rodičů, nejdéle však do 8:30 hod.
Odchod dětí po obědě od 12:30 hod do 13:00 hod.
Odchod dětí odpoledne od 15:00 hod do 17:00 hod.
V době od 8:30 hod do 12:30 hod a od 13:00 hod do 15:00 hod je areál školy z bezpečnostních důvodů uzamčen.
Rodiče jsou povinni dodržovat stanovený čas příchodu a odchodu dětí tak, aby nenarušovali provoz mateřské školy.
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE DO 17:00 HOD, TÍM KONČÍ I PRACOVNÍ DOBA PANÍ UČITELKY.
Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících (Vyhláška 43/2006 o předškolním vzdělávání, §3).

Pobyt venku
Smogová situace
• stupeň1, 2 – chodíme ven
• stupeň 3, 4 – chodíme ven na 20 minut a pouze na vycházky
• stupeň 5, 6 – nechodíme ven

Přijímání dětí
Do MŠ se přijímají děti zdravé zpravidla starší 3 let, nejdříve však děti od 2 let (Školský zákon 561/2004 § 34 odst. 1).
Zápis do MŠ a přijímání dětí
Zápis do MŠ vyhlašuje MČ Praha 8.
Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.
Zkušební pobyt není možné stanovit dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§34 odst. 3 školského zákona).
O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy (Školský zákon 561/2004 §34, kritéria pro přijímání dětí do MŠ).
Přijetí dítěte do MŠ ředitel oznámí zákonným zástupcům dítěte Rozhodnutím o přijetí dítěte do předškolního zařízení.

Povinné předškolní vzdělávání
Povinnost předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.8. pěti let, od počátku školního roku.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech 4 souvislé hodiny denně.
Povinné předškolní vzdělávání probíhá vždy od 8:30 hod do 12:30 hod.
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin. Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.
Ukončit předškolní vzdělávání nelze dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 35 odst. 2 školského zákona).

Omlouvání dětí s povinností předškolního vzdělávání
Zákonní zástupci jsou povinni zjistit řádnou docházku svého dítěte do mateřské školy.
Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o nepřítomnosti svého dítěte ve škole a na školních akcích a dokládat důvody dle následujících pravidel:
• zákonný zástupce omluví dítě, které má povinnost předškolního vzdělávání, písemně – emailem msuskolske@volny.cz
• zákonný zástupce oznámí mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte
• není-li nepřítomnost známa dopředu, omluví zákonný zástupce dítě neprodleně, nejpozději do 3. kalendářního dne od počátku nepřítomnosti
Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Individuální vzdělávání dítěte
Lze jím plnit povinnost předškolního vzdělávání (§ 34 odst. 5 školského zákona).
Pokud se rodič nebo zákonný zástupce rozhodne pro individuální vzdělávání dítěte, postupuje podle § 34 odst. 2 školského zákona.
Realizace individuálního vzdělávání dítěte:
– Pokud chce rodič nebo zákonný zástupce individuálně vzdělávat své dítě, má povinnost oznámit tuto skutečnost 3 měsíce před počátkem školního roku řediteli školy.
– V případě, že zákonný zástupce zažádá o individuální vzdělávání během školního roku, lze plnit povinnost předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení doručeno řediteli mateřské školy.
– Ředitel mateřské školy doporučí rodičům nebo zákonným zástupcům dítěte vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z RVP PV.
– Rodičům nebo zákonným zástupcům bude předán proti podpisu Vzdělávací obsah Školního vzdělávacího programu mateřské školy – Vesele a zdravě.
– V dostatečném předstihu bude rodičům nebo zákonným zástupcům sdělen řádný a náhradní termín, kdy se musí dostavit s dítětem do mateřské školy k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí.
– Škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech (doporučených ředitelem před realizací individuálního vzdělávání) a doporučí rodičům nebo zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.
– V případě potřeby, na základě pedagogické diagnostiky, škola doporučí dítěti návštěvu školského poradenského zařízení.
– Pokud se rodič s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu na ověření úrovně očekávaných výstupů, ukončí ředitel mateřské školy individuální vzdělávání dítěte (§ 34b odst. 4 školského zákona) rozhodnutím ve správním řízení (§ 165 odst. 2 písm. k) školského zákona). Dítě musí po převzetí rozhodnutí nastoupit do mateřské školy, kam bylo přijato (§ 34b odst. 5 školského zákona).
– Následně již není možné dítě opětovně individuálně vzdělávat (§34b odst. 6 školského zákona)
– Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí rodič nebo zákonný zástupce dítěte (§ 34b odst. 7 školského zákona), s výjimkou kompenzačních pomůcek (§ 16 odst. 2 písm. d)) a výdajů na činnost mateřské školy do které bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 5 školského zákona).

Docházka do MŠ – omlouvání dětí, které nemají povinnost předškolního vzdělávání
Každé ráno jsou rodiče nebo jimi pověřený zástupce povinni předat dítě osobně učitelce (Vyhláška o předškolním vzdělávání č. 14/2004 § 5). Děti, které byly přijaté, by měly docházet pravidelně podle potřeb rodičů. Zástupce dítěte oznámí MŠ předem známou nepřítomnost dítěte (ústně třídní učitelce, písemně do sešitu, telefonicky, emailem, sms), není-li známa předem, omluví dítě neprodleně (ústně třídní učitelce, písemně do sešitu, telefonicky, emailem, sms).
Ředitel ZŠ a MŠ po předchozím písemném upozornění rozhoduje o ukončení docházky dítěte a to v případě, že dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín (Školský zákon 561/2004, §35).
Odvádění dětí z MŠ
Děti odvádí zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřený zástupce na základě písemného pověření – Zmocnění k vyzvedávání dítěte, Zmocnění k vyzvedávání dítěte z mateřské školy nezletilou osobou. Učitelka může odmítnout vydat dítě osobě, která není způsobilá (např. pro nízký věk, vliv návykových látek apod.).
Každé pozdní vyzvednutí dítěte je zapsáno do příslušného sešitu. Rodič nebo zákonný zástupce zápis podepíše. Za tři pozdní vyzvednutí bude rodičům nebo zákonným zástupcům dítěte zasláno Upozornění na možnost vyloučení z mateřské školy (netýká se dětí s povinností předškolního vzdělávání).

Zdravotní stav dítěte
Rodič (zákonný zástupce) je povinen sledovat zdraví dítěte a vyloučit ho z docházky v případě onemocnění.
Při příznacích onemocnění dítěte (teplota, zvracení, zánět spojivek, bolest břicha, kašel, zelená rýma apod.) v době pobytu v mateřské škole budou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte a k zajištění další zdravotní péče o dítě. Rodič je povinen dostavit se po vyzvání školy pro dítě, které jeví známky akutního onemocnění.
Pokud dojde k tomu, že dítě při příchodu do mateřské školy bude opravdu jevit známky akutní nemoci (bude si stěžovat na bolest břicha, mít teplotu, zelenou rýmu, kašel, zarudlé oči a další alarmující příznaky) a rodiče nebudou chtít uznat, že dítě není zcela v pořádku a odmítnout si dítě vzít domů, paní učitelka dítě do kolektivu nepřijme. V těchto případech bude po rodičích vyžadovat potvrzení pediatra.
V případě výskytu infekčního onemocnění u dítěte, rodič tuto skutečnost neprodleně oznámí mateřské škole.
Rodič je povinen v odůvodněných případech dodat lékařské potvrzení o tom, že je dítě již zdravé a může nastoupit do kolektivu.
Závažné a opakované porušování těchto povinností ze strany rodiče je bráno jako důvod pro ukončení předškolního vzdělávání dítěte v MŠ (pouze pro děti bez povinnosti předškolního vzdělávání).

Stravování dětí
Při celodenním pobytu se děti stravují v MŠ 3x denně plus pitný režim.
Potřebuje-li dítě ze zdravotních důvodů úpravu jídelníčku, je možné dohodnout se s vedoucí stravování.
Poplatek za stravování se platí složenkou nebo převodem z účtu.
Platba je splatná do 20. dne příslušného kalendářního měsíce.
Jídelníčky jsou zveřejňovány v šatnách dětí a na webových stránkách, což umožňuje rodičům promyšleně doma vhodně doplňovat dětem stravu.

Úplata za předškolní vzdělávání
Od září 2018 činí úplata za předškolní vzdělávání 690 Kč pro děti přihlášené na celodenní docházku. Poplatky za měsíc červenec a srpen 2017 budou upřesněny podle schváleného letního provozu.
Úplata je splatná do 15. dne následujícího měsíce.
Podrobnosti viz. Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání vydané ředitelstvím ZŠ a MŠ.

Práva dětí
• Zájem dítěte musí být předním hlediskem při všech činnostech v MŠ.
• Právo na bezpečnost a ochranu zdraví dítěte v MŠ.
• Právo dětí využívat služeb předškolního zařízení.
• Právo na výchovu, jež směřuje k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu.
• Právo na odpočinek a volný čas, na účast ve hře odpovídající jeho věku.

Práva rodičů
• Spolupráce při adaptaci dítěte na kolektiv dětí v MŠ a prostředí školy (dle možností a dohody s učitelkou).
• Být seznámeni se školním řádem.
• Navrhovat nové možnosti, sdělovat své názory.
• Účast na programu MŠ, výchovné koncepci školy, organizování škol v přírodě, mimoškolních aktivitách.
• Vyžádat si od učitelky informace o dítěti /zdravotní stav dítěte, výchovné problémy atd./

Povinnosti rodičů
• Sledovat informační nástěnky.
• Označit dětem všechny části oblečení.
• Informovat ráno učitelku o případném zdravotním problému dítěte.
• Včas omlouvat nepřítomnost dítěte.
• Vodit vždy do MŠ dítě čisté, upravené a zdravé.
• Respektovat školní řád a pravidla soužití, která ve škole platí.
• Vyčkat než si dítě převezme učitelka.
• Po převzetí dítěte od pedagoga opustit prostory MŠ, včetně školní zahrady.
• Nahlásit vždy všechny aktuální změny týkající se dítěte.
• Dodržovat stanovené termíny plateb poplatků za MŠ.

Povinnosti pracovníků školy
• Každý zaměstnanec školy se ve své práci řídí obecně závaznými předpisy, zejména zákoníkem práce a pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení, dále pokyny a směrnicemi, vydanými ředitelkou školy.

Pedagogové :
• Všichni pedagogové přicházejí do školy nejpozději 20min před začátkem své služby.
• Nemůže-li se pedagog dostavit z nepředvídaných důvodů do školy, je povinen o tom včas uvědomit vedení školy.
• Každý pedagog při své práci zodpovídá za bezpečnost dětí, za dodržování pravidel duševní i tělesné hygieny.
• Nemocnému či zraněnému dítěti poskytne první pomoc, každý úraz hlásí neprodleně vedení školy a zapíše jej do Knihy úrazů.
• Zvláštní pozornost věnuje pedagog rizikovým prostorům a činnostem (pobyt venku, práce s nebezpečnými pomůckami apod.)
• Sleduje neustále dění ve třídě, snaží se předcházet projevům diskriminace, nepřátelství či násilí mezi dětmi, popř. je okamžitě řeší.
• Svou pedagogickou činností zajišťuje ochranu dětí před sociálně patologickými jevy.
• Spolupracuje s rodiči, informuje je o výchovných, zdravotních či jiných závažnějších problémech jejich dítěte.

Provozní zaměstnanci :
• Všichni provozní zaměstnanci přichází včas do školy.
• Spolupracují s vedením školy a pedagogy tak, aby byla zajištěna
bezpečnost dětí, nebylo ohroženo jejich fyzické i duševní zdraví.

Upozornění
Nedávejte dětem drahé předměty do mateřské školy. Škola za ně neručí!

Při společných akcích školy s rodiči přebírají rodiče zodpovědnost za bezpečnost svého dítěte po ukončení programu vedeného pedagogy.

Provozní a organizační řád – viz www.msuskolskezahrady.cz
Dne: 31.8.2018
____________________________
Mgr. Věra Staňková
ředitelka základní školy a mateřské školy