ŠKOLNÉ

Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

U Školské zahrady 4

V Praze 8.6.2016

ROZHODNUTÍ

Od 1.9.2016 stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole na 700 Kč za měsíc.

Splatnost je určena nejpozději do 22.dne každého měsíce.

Osvobozen od úplaty je

(1)Podle § 123 ve znění školského zákona č. 82/2015 Sb. se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu jednoho školního roku. Bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní pouze ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy poprvé. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na jeden školní rok neplatí pro děti uvedené v § 16 odst. 9.

(2) Osvobozen od úplaty je dále

a)              zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b)              zák.zást. nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

c)              rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,

d)              fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli MŠ.

Mgr.Dana Kvačková

ředitelka školy